Danlas ApS
Forretningsbetingelser ved leje og produktion pr. 1. april 2019


1: Tilbud og ordrebekræftelse

Danlas ApS tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udlejet, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Såfremt det er tilfældet, vil Danlas ApS inden for rimelig tid efter tilbudsaccept informere lejeren herom.


Tilbud skal signeres digitalt.


Danlas ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil udlejningstidspunktet, men Danlas ApS garanterer i så̊ fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.


Lejer kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Danlas ApS har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.2: Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på aftaletidspunktet gældende priser, og levering ab fabrik (Incoterms 2010).


Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil lejer omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.


Ved enhver væsentlig forsinkelse, har lejer ret til at hæve købet.


Danlas ApS er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som lejer måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.


Såfremt det er aftalt, at levering skal ske DAP (Incoterms 2010) stiller Danlas ApS det lejede til rådighed på det ankommende transportmiddel på det angivne bestemmelsessted. lejer søger for aflæsning og eventuel importafklaring.3: Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Danlas ApS kan justere priserne.4: Anvendelse af det lejede

Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren. Fremleje kan alene ske under anvendelse af fremlejekontrakt og forudgående orientering herom til Danlas ApS.


Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller reparationer af det lejede forud for skriftlig tilladelse fra Danlas ApS. Det lejede må kun anvendes og installeres i henhold til gældende lovgivning samt Danlas ApS vejledninger og retningslinjer.5: Tilbagelevering og afhentning af det lejde

Det lejede skal afhentes inden for Danlas ApS normale åbningstid. Det lejede skal leveres tilbage på tilbageleveringsdagen inden kl. 10:00.


Tilbagelevering forud for tilbageleveringsdagen med ikke nedsættelse af lejebeløbet eller lejeperioden. Ved tilbagelevering forud for tilbageleveringsdagen er lejer ikke berettiget til at anvende det lejede i resten af den aftalte lejeperiode.


Såfremt det lejede ikke leveres tilbage rettidigt er Danlas ApS berettiget til uden varsel at afhente det lejede for lejers regning.


Efter returnering af det lejede vil Danlas ApS reklamere inden for rimelig tid, oftest inden for 3 arbejdsdage, såfremt det tilbageleverede er mangelfuldt.6: Betaling

Danlas ApS betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.


Betaler Lejeren ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Danlas ApS ens forhold, er Danlas ApS berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2 % per påbegyndt måned.


Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløben yderligere inddrivelsesomkostninger.


Danlas ApS er ved manglende lejebetaling berettiget til uden varsel at afhente det lejede for lejers regning.7: Mangler

Danlas ApS påtager efter lejeperiodens start uden ugrundet ophold, at foretage om levering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved det lejede, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.


Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at det lejede ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Danlas ApS forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Danlas ApS skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.


Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.


Såfremt Lejer ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.


Efter at Danlas ApS har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Danlas ApS uden forsinkelse afhjælpe manglen.


Kan lejer selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Danlas ApS afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.


Såfremt Danlas ApS får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal lejer, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.


Ved fremsendelse til lejer af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for Lejers regning og risiko.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Danlas ApS disposition.


Danlas ApS yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.8: Forsikring

Det lejede er All-risk forsikret af Udlejer op til 1.500.000kr. i Danmark. Lejer er forpligtet til at betale den til enhver tid aftalte selvrisiko som pt. udgør 12.500,00 kr. pr. skade. 


Lejer forpligter sig til at behandle det lejede på en sådan måde, at Danlas ApS All-risk forsikringer finder anvendelse.


Det fremhæves i den forbindelse særligt, at hvis lejer genudlejer/låner materiellet til en person, som ikke er certificeret, og denne person forvolder skade på udstyret, har udlejers forsikring lov til at kræve erstatning af den ansvarlige skadevolder.


Herudover skal udstyret være placeret i rum eller bygning der overholder sikringsniveau 20, eller der skal være udstationeret en permanent overvågning af ejer, lejer eller vagt.


Når udstyret befinder sig udendørs, gælder følgende:

 • Udstyret skal overvåges permanent af ejer, lejer eller vagt.
 • Tavler, kabler, stik og installationer skal være sikret mod vandindtrængen.
 • Tyveriskader dækkes kun såfremt de skyldes tyveri fra aflåst køretøj. Det er en betingelse, at bilen parkeres under så̊ betryggende forhold som muligt, og de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste og fra kabinen adskilte bagagerum.
 • Forsikringen dækker ikke genstande der opbevares i køretøj med plast- eller nylonstøbte overdækninger, eller med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende.
 • Tyveriet skal anmeldes til politiet straks, og inden for 24 timer efter, at tyveriet er konstateret.
 • Det er en betingelse, at summen for udstyr i køretøj ikke overstiger 208.130 kr., såfremt der er sket transport med egne køretøjer.


For transporter gælder følgende:

 • Transporter må udelukkende foretages af enten internationale anerkendte transportører eller velrenommerede transportfirmaer.
 • Ved forsendelser over 1 mio. kr. hvor lejer har indflydelse på transportforløbet og ophold, vil følgende krav være gældende:
 • Det er en betingelse for tyveridækningen at følgende skriftligt er aftalt og accepteret af transportøren:
 • Transporter skal foretages med fastside/sættevogn.
 • Ved længere ophold - over 8 timer, skal opholdet foretages på lukket og indhegnet plads.
 • Afkoblet sættevogn skal være udstyret med aflåst King pin lås.
 • Sættevognens bagdør er lukket og aflåst jf. F & P godkendt lås i mindst grøn klasse.  9: Mandskab

  For alle tilbudte tjenesteydelser gælder, at et dagshonorar maksimalt dækker 12 timers arbejde, medmindre der er tale om timeafregning. Ved vagter over 12 timer, faktureres der efter gældende timetakster, p.t. kr. 450,00 pr. påbegyndt time.


  Lejer stiller forplejning til rådighed for Danlas ApS personale i rimeligt omfang og mængde, medmindre andet er aftalt eller fremgår af tilbud. Dette dækker som minimum adgang til drikkevarer samt et måltid mad ved hver spisetid (08-09 morgen / 12-14 frokost / 18-20 aften) såfremt vagten ligger i et tidsrum hvor dette er relevant.  10: Tilladelser og offentlige udgifter

  Alle offentlige udgifter og myndighedstilladelser, herunder men ikke begrænset til KODA, GRAMEX, byggetilladelser, sendetilladelser, køretilladelser mm, er Danlas ApS uvedkommende, og ansvaret for betaling og indhentning af dette er alene lejers ansvar.


  Såfremt der ikke opnås tilladelse, kan lejer ikke ophæve aftalen eller kræve nedslag i prisen.  11: Ansvarsbegrænsninger

  Lejer kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, der overstiger Lejers samlede betaling for ydelsen.


  Danlas ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Danlas ApS måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Lejer forpligtet til at holde Danlas ApS skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Lejer er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Danlas ApS i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Danlas ApS leverancer.


  Danlas ApS har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Danlas ApS produktansvar er begrænset til 10.000.000 kr. Herudover påtager Danlas ApS sig intet produktansvar.  12: Reklamation

  Funktionaliteten er grundigt kontrolleret af Danlas ApS forud for lejeperioden.


  Lejer har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, herunder funktionsmangler, ellers mister lejer sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske når lejer burde have opdaget manglen.


  Ved manglende reklamation over mangler anses det lejede for mangelfrit ved lejeperiodens start, hvorfor lejeren er forpligtet til at levere det tilbage i samme mangelfrie stand.


  Ved produktioner, anses en produktion for mangelfuld i det omfang, at en tilbudt ydelse ikke helt eller delvist bliver leveret. Ved afgørelse af mangelsspørgsmålet, udgør tegninger og tilbud baggrund for den aftalte leverance.  13: Ansvarsfrihed – force majeure

  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:


  Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.


  Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

  Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.


  For alle aftaler indgået efter 1/4-2020 gælder, at force majeure ikke kan påberåbes som følge af COVID-19 og beslægtede epidemier, eller afledte effekter heraf.  14: Afgørelse af tvister

  Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå̊ i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres under anvendelse af dansk ret ved Retten i Hillerød som værneting.